Małopolski Urząd Skarbowy


Ministerstwo Finansów


Biuletyn Inforomacji Publicznej

Wróć na Stronę Główną MUS
Filtr     Kolejność     Wyświetl # 

wtorek, 23 czerwiec 2009
Ogólne założenia zarządzania jakością w administracji podatkowej

OGÓLNE ZAŁOŻENIA  ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

 

    Wdrażając działania mające na celu podnoszenie jakości należy zastanowić się, czym jest jakość i jak należy ją definiować w funkcjonowaniu administracji podatkowej. W kontekście Strategii przyjętej przez Ministerstwo Finansów w marcu 2009r. za jakość uznaje się stopień zgodności między oczekiwaniem a realizacją. Oczekiwania będą występowały po stronie wszystkich zainteresowanych stron, w tym: podatników, jednostek samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych, pracowników, związków zawodowych i innych organizacji oraz polityków. Jakość w administracji podatkowej to stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług podatkowych w celu zbliżenia ich do oczekiwań stron zainteresowanych. Poprzez jakość usług podatkowych rozumiemy działanie rzetelne, szybkie, bezbłędne, dostępne, efektywne, skuteczne, itp. Administracja podatkowa pełni rolę służebną w stosunku do obywateli, w związku z czym powinna nie tylko spełniać ich oczekiwania, ale przewidywać je i umieć rozpoznawać te, które nie zostały w sposób jednoznaczny zamanifestowane. Szczególny nacisk należy położyć na umiejętność godzenia potrzeb różnych stron zainteresowanych i właściwe określanie priorytetów przy realizacji usług podatkowych. Początków ogólnopolskich działań na rzecz zarządzania jakością w administracji podatkowej należy upatrywać w konieczności jej dostosowania do standardów unijnych. Działania były realizowane w ramach programu PHARE. W dniu 6 sierpnia 2002r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię Modernizacji Polskiej Administracji Podatkowej do roku 2004” , która stanowiła, że „nowoczesna i sprawna administracja podatkowa powinna cechować się odpowiednim poziomem obsługi podatnika dostosowanym do jego potrzeb, spójnym z celem funkcjonowania tj. efektywnym poborem należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego”. Podjęto szereg działań, z których na szczególną uwagę zasługuje opracowanie „Kodeksu Etyki Służby Cywilnej” oraz przygotowanie i wdrożenie „Strategii Relacji z Podatnikami”. Klient zostaje umieszczony w centrum działania administracji, która musi upewnić się, czy obywatele są świadomi swoich praw i obowiązków w stosunku do systemu podatkowego. Podobne działania były realizowane przez Szefa Służby Cywilnej, który 15 czerwca 2000r. zainicjował program „Przyjazna Administracja”. Głównym celem tego programu była poprawa jakości relacji między obywatelem a urzędnikiem, usprawnienie pracy administracji rządowej oraz polepszenie społecznego wizerunku urzędnika. Mając na uwadze powyższe działania oraz misję polskiej administracji podatkowej, zdefiniowaną jako: „pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa” dostrzeżono potrzebę kontynuacji i wzmocnienia działań w zakresie zarządzania przez jakość w polskiej administracji podatkowej. Nowoczesne podejście w tym przedmiocie wymaga kompleksowego i systemowego spojrzenia na organizację, któremu najlepiej odpowiada filozofia Total Quality Management (TQM) - Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Filozofia TQM szczególny nacisk kładzie na realizację podstawowych zasad doskonałości takich, jak:

 1. orientacja na wyniki – osiąganie wyników, przynoszących zadowolenie wszystkim zainteresowanym stronom;
 2. orientacja na klienta - rozpoznawanie, analizowanie oraz zaspokajanie potrzeb klienta.
 3. przywództwo – oddziaływanie na zachowanie organizacji poprzez określenie jasnych i jednoznacznych celów organizacji oraz stworzenie sprzyjającego klimatu pracy do realizacji obranego kierunku działań;
 4. rozwój i zaangażowanie pracowników – kształtowanie i pełne wykorzystanie potencjału pracowników dla dobra organizacji;
 5. zarządzanie poprzez procesy i fakty – zarządzanie organizacją poprzez zestaw wzajemnie zależnych i powiązanych ze sobą procesów, ich ciągła analiza i podejmowanie decyzji dalszych działań na podstawie faktów;
 6. nieustanne doskonalenie – ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje w celu utrzymania stałej zdolności zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów poprzez systemy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 7. rozwijanie relacji partnerskich – wspólne działania z partnerami dla realizacji zadań i celów publicznych;
 8. odpowiedzialność publiczna – przestrzeganie przepisów prawa, rzetelność, konsekwencja w podejmowanych zadaniach oraz etyczna postawa pracowników.

Jest to filozofia zarządzania skoncentrowana wokół jakości i potrzeb klienta, zakładająca współdziałanie wszystkich członków organizacji i ciągłe doskonalenie dla osiągnięcia długotrwałego sukcesu, to inaczej pewien rodzaj kultury organizacyjnej. Wdrożenie tej filozofii w administracji podatkowej ma na celu stworzenie administracji, która będzie znała i realizowała oczekiwania zainteresowanych stron. Efektem takiego podejścia powinien być wzrost zadowolenia podatników, pracowników i innych stron zainteresowanych. Zakłada się również wzrost zaufania obywateli do administracji podatkowej i tym samym organów państwa w ogóle, a także zwiększenie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, iż zarządzanie poprzez jakość jest sposobem realizacji zadań jednostek administracji podatkowej, nakreślono wspólną Strategię, opartą o TQM. Niniejsza Strategia określa najważniejsze działania i podlega nieustannemu doskonaleniu w ramach przyjętej „Polityki Jakości Administracji Podatkowej”.

 

- POLITYKA JAKOŚCI

- CELE JAKOŚCI

  

  

  

 


piątek, 12 czerwiec 2009
Pliki do pobrania_2

ZAŚWIADCZENIA

 

Nazwa wzoru dokumentu

Microsoft Office (doc)

WordPad

(RTF)

Adobe Reader (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu/dochodu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny

Wniosek o wydanie zaświadczenia o siedzibie dla celów podatkowych na terytorium RP (certyfikat rezydencji)

Wniosek o wydanie zaświadczenia VAT-25

 

 

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23)

 

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

 

Nazwa wzoru dokumentu

Microsoft Office (doc)

WordPad

(RTF)

Adobe Reader (PDF)

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego

Zażalenie na postanowienie w sprawie interpretacji

 

 

POMOC PUBLICZNA

 

Nazwa wzoru dokumentu

Microsoft Office (doc)

WordPad

(RTF)

Adobe Reader (PDF)

Wniosek o odroczenie terminu płatności /rozłożenie na raty/ podatku

Wniosek o odroczenie /rozłożenie na raty/ zapłaty zaległości

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Formularze wraz z instrukcją do pobrania.

 

INNE

 

 

 • Broszury informacyjne:

        - "Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej za granicą"

        - "Prawa i obowiązki podatnika"

 

 • Biuletyny Skarbowe:

        - archiwum (MF)

        - nowy numer (wydanie internetowe)

 

 

--

 

 


wtorek, 09 czerwiec 2009
Struktura organizacyjna MUS

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Strukturę organizacyjną Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie określa Regulamin Organizacyjny Urzędu, wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015r. 

  
schemat 


piątek, 02 wrzesień 2005
Akty prawne

Aktualne teksty aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w Dziale PODATKI/SYSTEM PODATKOWY.

 

Poniżej zamieszczamy informacje o pozostałych (innych niż podatkowe) aktach prawnych znajdujących zastosowanie w kontaktach z organem podatkowym:

 


wtorek, 16 sierpień 2005
Mapa dojazdowa

piątek, 05 sierpień 2005
Procedury

piątek, 05 sierpień 2005
Właściwość Urzędu

WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDU

 

 

    Z dniem 01.01.2004 r. do życia powołanych zostało 20 nowych urzędów skarbowych przewidzianych do obsługi wybranej kategorii podatników (przedsiębiorców) – tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Ta wybrana kategoria podatników została określona w art. 5 ust. 9b w/c ustawy o urzędach i izbach skarbowych ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują następujące grupy podatników:

 

 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisach o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:
  • w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
  • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 3 w/c ustawy podatnik (przedsiębiorca), który znajduje się we właściwości terytorialnego urzędu skarbowego i zostanie włączony do grona podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych ma obowiązek złożyć dotychczas właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu. (pobierz)

 

Zawiadomienie to powinno by złożone w terminie do 15 października.

 

Zapis art. 5a ust 5 wskazuje z kolei kiedy przedsiębiorca zostaje wyłączony z grona podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy. Z przepisu tego wynika, że jeżeli podatnik przez dwa kolejne lata podatkowe nie spełni kryteriów określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych to zmiana jego właściwości miejscowej następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło jego wyłącznie.

 

 

Zasięg terytorialny

 

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. nr 209, poz. 2027 ze zm.), zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego, w którym znajdują się siedziby 28 urzędów skarbowych.

 

 


piątek, 05 sierpień 2005
Praca w MUS

W związku z konsolidacją procesów pomocniczych Administracji Podatkowej, od 1 kwietnia 2015r. oferty pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Krakowie - szczegóły tutaj


piątek, 05 sierpień 2005
Kadra

 

 

Zespół Redakcyjny strony WWW redakcja@mus.krakow.pl

Anna Raganiewicz

Bożena Korpal

Emilia Bątkiewicz

Grzegorz Mróz

Katarzyna Kowalska

Monika Kłeczek-Drogoś

Tomasz Sokolnicki

Wojciech Dobosz

 

 

 

 

 

   
 

 

   piątek, 05 sierpień 2005
Konta bankowe

Rachunki bankowe Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Narodowym Banku Polskim O/Kraków:

 

 

 

 

 

Numer konta

 

NBP O/Kraków

 

  

 

15 1010 1270 0043 4322 2100 0000

 

 

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

62 1010 1270 0043 4322 2200 0000

 

 

 

 

podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier

 

 

12 1010 1270 0043 4322 2300 0000

 

 

 

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

06 1010 1270 0043 4322 2700 0000

 

 

In.d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

 

 

86 1010 1270 0043 4313 9120 0000

 

 

Konto depozytowe

 

 

52 1010 1270 0043 4313 9120 1000

 

 

Rachunek sum depozytowych ( kaucje gwarancyjne)

 

 

 

Numer konta

 

NBP O/Bydgoszcz

 

 

39 1010 0055 0201 2710 0007 0000

 

 

PCC - podatek od czynności cywilno-prawnych

 

 

 

UWAGA:

 


Przypominamy, że aktualne numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego, na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 8 grudnia 2015r.  poz.86).

 

W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek MUS – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego !

 

 

Dodatkowo informujemy, że Małopolski Urząd Skarbowy nie prowadzi kasy gotówkowej. Wszystkie wpłaty należności podatkowych przyjmowane są wyłącznie na rachunki bankowe Urzędu.

 

 


 
<< start < wstecz 1 2 dalej > koniec >>
Pozycje :: 11 - 20 z 20
Aktualności Małopolskiego Urzędu Skarbowego
25 kwiecień 2016

 

Izba Skarbowa w Krakowie ostrzega przed fałszywymi e-mailami informującymi o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, które od kilku dni rozsyłane są do podatników pocztą elektroniczną. Izba Skarbowa w Krakowie oraz urzędy skarbowe woj. małopolskiego nie są autorami poniższej wiadomości:

  „Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.04.2016r. Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2016r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2016r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin wszczęcia kontroli na 29.04.2016r. o godz. 9.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje, że zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z późn. zm.) w związku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Oznacza to że w wyżej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana/y do obecności w siedzibie swojej Firmy i współpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególności w czasie Pani/Pana nieobecności.

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzoną przez Panią/Pana Firmą wymienionych w załączniku. [Załącznik do pobrania]

Nieobecność Pani/Pana może zostać uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

-----------------------------------------

INSPEKTOR KONTROLI

Urząd Skarbowy

mgr Marian Jakubowski"

----------------------------------------

 

Autorzy fałszywych e-maili podają w treści wiadomości link do pobrania załącznika z wymaganą dokumentacją. Takie działania mogą mieć na celu wyłudzenie od podatników danych osobowych. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieotwieranie i niepobieranie dołączonych plików do wiadomości. Pliki mogą zawierać wirusa.

  Źródło: Izba Skarbowa w Krakowie

więcej »

21 październik 2015

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego informuje, że w dniach 4, 18, 25 listopada 2015r. oraz 2, 9 grudnia 2015r.  o godz. 11.00 organizuje dla podatników  jednodniowe szkolenia, których celem będzie omówienie wybranych zagadnień  prawa podatkowego oraz procedur obowiązujących w urzędzie.

 Tematy organizowanych przez tut. Urząd szkoleń:

4 listopada  2015r. 1) e-kontrola- kontrola podatkowa prowadzona przez urząd skarbowy przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych do analizy danych elektronicznych; 2) elektroniczne formy komunikacji i obsługi podatnika (m.in. portal Podatkowy, Loteria paragonowa);

18 listopada  2015r. –  1) Platforma e-puap i e-deklaracje; 2) problematyka związana z nadpłatami, zwrotami i sprawozdaniami finansowymi

25 listopada 2015r. -  1) miękka egzekucja; 2) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

2 grudnia 2015r. – zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2016r

9 grudnia 2015r. – zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2016r 

( Prezentacja - zmiany w VAT od 2016r.)

więcej »

21 październik 2015

1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania będzie auto Opel Insignia. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Źródło: Izba Skarbowa w Krakowie  Autor: Izba Skarbowa w Krakowie
  

więcej » [wróć]

Strona główna   Urząd   Podatnicy MUS   Vademecum Podatnika   Aktualności   Ogłoszenia   Pliki do pobrania  
projekt mkDesign