Małopolski Urząd Skarbowy


Ministerstwo Finansów


Biuletyn Inforomacji Publicznej

Wróć na Stronę Główną MUS
Filtr     Kolejność     Wyświetl # 

wtorek, 23 czerwiec 2009
Ogólne założenia zarządzania jakością w administracji podatkowej

OGÓLNE ZAŁOŻENIA  ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

 

    Wdrażając działania mające na celu podnoszenie jakości należy zastanowić się, czym jest jakość i jak należy ją definiować w funkcjonowaniu administracji podatkowej. W kontekście Strategii przyjętej przez Ministerstwo Finansów w marcu 2009r. za jakość uznaje się stopień zgodności między oczekiwaniem a realizacją. Oczekiwania będą występowały po stronie wszystkich zainteresowanych stron, w tym: podatników, jednostek samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych, pracowników, związków zawodowych i innych organizacji oraz polityków. Jakość w administracji podatkowej to stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług podatkowych w celu zbliżenia ich do oczekiwań stron zainteresowanych. Poprzez jakość usług podatkowych rozumiemy działanie rzetelne, szybkie, bezbłędne, dostępne, efektywne, skuteczne, itp. Administracja podatkowa pełni rolę służebną w stosunku do obywateli, w związku z czym powinna nie tylko spełniać ich oczekiwania, ale przewidywać je i umieć rozpoznawać te, które nie zostały w sposób jednoznaczny zamanifestowane. Szczególny nacisk należy położyć na umiejętność godzenia potrzeb różnych stron zainteresowanych i właściwe określanie priorytetów przy realizacji usług podatkowych. Początków ogólnopolskich działań na rzecz zarządzania jakością w administracji podatkowej należy upatrywać w konieczności jej dostosowania do standardów unijnych. Działania były realizowane w ramach programu PHARE. W dniu 6 sierpnia 2002r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię Modernizacji Polskiej Administracji Podatkowej do roku 2004” , która stanowiła, że „nowoczesna i sprawna administracja podatkowa powinna cechować się odpowiednim poziomem obsługi podatnika dostosowanym do jego potrzeb, spójnym z celem funkcjonowania tj. efektywnym poborem należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego”. Podjęto szereg działań, z których na szczególną uwagę zasługuje opracowanie „Kodeksu Etyki Służby Cywilnej” oraz przygotowanie i wdrożenie „Strategii Relacji z Podatnikami”. Klient zostaje umieszczony w centrum działania administracji, która musi upewnić się, czy obywatele są świadomi swoich praw i obowiązków w stosunku do systemu podatkowego. Podobne działania były realizowane przez Szefa Służby Cywilnej, który 15 czerwca 2000r. zainicjował program „Przyjazna Administracja”. Głównym celem tego programu była poprawa jakości relacji między obywatelem a urzędnikiem, usprawnienie pracy administracji rządowej oraz polepszenie społecznego wizerunku urzędnika. Mając na uwadze powyższe działania oraz misję polskiej administracji podatkowej, zdefiniowaną jako: „pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa” dostrzeżono potrzebę kontynuacji i wzmocnienia działań w zakresie zarządzania przez jakość w polskiej administracji podatkowej. Nowoczesne podejście w tym przedmiocie wymaga kompleksowego i systemowego spojrzenia na organizację, któremu najlepiej odpowiada filozofia Total Quality Management (TQM) - Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Filozofia TQM szczególny nacisk kładzie na realizację podstawowych zasad doskonałości takich, jak:

 1. orientacja na wyniki – osiąganie wyników, przynoszących zadowolenie wszystkim zainteresowanym stronom;
 2. orientacja na klienta - rozpoznawanie, analizowanie oraz zaspokajanie potrzeb klienta.
 3. przywództwo – oddziaływanie na zachowanie organizacji poprzez określenie jasnych i jednoznacznych celów organizacji oraz stworzenie sprzyjającego klimatu pracy do realizacji obranego kierunku działań;
 4. rozwój i zaangażowanie pracowników – kształtowanie i pełne wykorzystanie potencjału pracowników dla dobra organizacji;
 5. zarządzanie poprzez procesy i fakty – zarządzanie organizacją poprzez zestaw wzajemnie zależnych i powiązanych ze sobą procesów, ich ciągła analiza i podejmowanie decyzji dalszych działań na podstawie faktów;
 6. nieustanne doskonalenie – ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje w celu utrzymania stałej zdolności zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów poprzez systemy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 7. rozwijanie relacji partnerskich – wspólne działania z partnerami dla realizacji zadań i celów publicznych;
 8. odpowiedzialność publiczna – przestrzeganie przepisów prawa, rzetelność, konsekwencja w podejmowanych zadaniach oraz etyczna postawa pracowników.

Jest to filozofia zarządzania skoncentrowana wokół jakości i potrzeb klienta, zakładająca współdziałanie wszystkich członków organizacji i ciągłe doskonalenie dla osiągnięcia długotrwałego sukcesu, to inaczej pewien rodzaj kultury organizacyjnej. Wdrożenie tej filozofii w administracji podatkowej ma na celu stworzenie administracji, która będzie znała i realizowała oczekiwania zainteresowanych stron. Efektem takiego podejścia powinien być wzrost zadowolenia podatników, pracowników i innych stron zainteresowanych. Zakłada się również wzrost zaufania obywateli do administracji podatkowej i tym samym organów państwa w ogóle, a także zwiększenie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, iż zarządzanie poprzez jakość jest sposobem realizacji zadań jednostek administracji podatkowej, nakreślono wspólną Strategię, opartą o TQM. Niniejsza Strategia określa najważniejsze działania i podlega nieustannemu doskonaleniu w ramach przyjętej „Polityki Jakości Administracji Podatkowej”.

 

- POLITYKA JAKOŚCI

- CELE JAKOŚCI

  

  

  

 


piątek, 12 czerwiec 2009
Pliki do pobrania_2

ZAŚWIADCZENIA

 

Nazwa wzoru dokumentu

Microsoft Office (doc)

WordPad

(RTF)

Adobe Reader (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu/dochodu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny

Wniosek o wydanie zaświadczenia o siedzibie dla celów podatkowych na terytorium RP (certyfikat rezydencji)

Wniosek o wydanie zaświadczenia VAT-25

 

 

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23)

 

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

 

Nazwa wzoru dokumentu

Microsoft Office (doc)

WordPad

(RTF)

Adobe Reader (PDF)

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego

Zażalenie na postanowienie w sprawie interpretacji

 

 

POMOC PUBLICZNA

 

Nazwa wzoru dokumentu

Microsoft Office (doc)

WordPad

(RTF)

Adobe Reader (PDF)

Wniosek o odroczenie terminu płatności /rozłożenie na raty/ podatku

Wniosek o odroczenie /rozłożenie na raty/ zapłaty zaległości

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Formularze wraz z instrukcją do pobrania.

 

INNE

 

 

 • Broszury informacyjne:

        - "Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej za granicą"

        - "Prawa i obowiązki podatnika"

 

 • Biuletyny Skarbowe:

        - archiwum (MF)

        - nowy numer (wydanie internetowe)

 

 

--

 

 


wtorek, 09 czerwiec 2009
Struktura organizacyjna MUS

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

    Urzędem kieruje Naczelnik urzędu, który jest odpowiedzialny za  prawidłową i terminową realizację zadań urzędu. Naczelnik urzędu kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępców naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

 

 

    Na podstawie szczególnych przepisów prawa w Urzędzie Skarbowym powierza się funkcje m.in.:

 1. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - OIN;
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI
 3. Rzecznika Dyscyplinarnego - RD;
 4. Koordynatora kontroli zarządczej - KZ;
 5. Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością - PJ.

    Referaty nie będące komórkami wydzielonymi w ramach działu, funkcjonują jako samodzielne referaty. Wieloosobowe stanowiska pracy, jednoosobowe stanowiska pracy nie będące komórkami wydzielonymi w ramach działu lub referatu, funkcjonują jako komórki samodzielne.

 

    Struktura organizacyjna Urzędu Skarbowego składa się ze stanowisk:

 1. Naczelnika - NA;
 2. I Zastępcy - ZN I;
 3. II Zastępcy - ZN II;
 4. Głównego Księgowego - GK
  oraz następujących komórek organizacyjnych:
 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

SYMBOL

 I Dział Obsługi Bezpośredniej

    I   Referat  Obsługi Bezpośredniej 

    II  Referat  Obsługi Bezpośredniej 

    III Referat  Obsługi Bezpośredniej 

    Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy Międzynarodowej

OB-I

  OB-I 1

  OB-I 2

  OB-I 3

  WM

II Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej

OB-II

 Dział Postępowań Podatkowych

   I    Referat Postępowań Podatkowych

   II  Referat Postepowań Podatkowych 

PP

  PP 1

  PP 2

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz i Planowania        

AP

 Dział Kontroli Podatkowej

  I    Referat Kontroli Podatkowej

  II   Referat Kontroli Podatkowej

  III  Referat Kontroli Podatkowej  

KP

   KP 1

   KP 2

   KP 3 

 Dział Rachunkowości Podatkowej   

RP

 Dział Spraw Wierzycielskich

SW  

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej

EA

Dział Organizacji i Logistyki

OL

Samodzielny Referat Rachunkowości Budżetowej

RB

Wieloosobowego Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych

KS

Wieloosobowe  Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

OP

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. BHP

BH

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

KW


  

Strukturę organizacyjną Urzędu wyrażoną w formie graficznej jako schemat organizacyjny Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie  przedstawiono tutaj.

 


piątek, 02 wrzesień 2005
Akty prawne

Aktualne teksty aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w Dziale PODATKI/SYSTEM PODATKOWY.

 

Poniżej zamieszczamy informacje o pozostałych (innych niż podatkowe) aktach prawnych znajdujących zastosowanie w kontaktach z organem podatkowym:

 


wtorek, 16 sierpień 2005
Mapa dojazdowa

piątek, 05 sierpień 2005
Procedury

piątek, 05 sierpień 2005
Właściwość Urzędu

WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDU

 

 

    Z dniem 01.01.2004 r. do życia powołanych zostało 20 nowych urzędów skarbowych przewidzianych do obsługi wybranej kategorii podatników (przedsiębiorców) – tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Ta wybrana kategoria podatników została określona w art. 5 ust. 9b w/c ustawy o urzędach i izbach skarbowych ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują następujące grupy podatników:

 

 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisach o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:
  • w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
  • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 3 w/c ustawy podatnik (przedsiębiorca), który znajduje się we właściwości terytorialnego urzędu skarbowego i zostanie włączony do grona podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych ma obowiązek złożyć dotychczas właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu. (pobierz)

 

Zawiadomienie to powinno by złożone w terminie do 15 października.

 

Zapis art. 5a ust 5 wskazuje z kolei kiedy przedsiębiorca zostaje wyłączony z grona podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy. Z przepisu tego wynika, że jeżeli podatnik przez dwa kolejne lata podatkowe nie spełni kryteriów określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych to zmiana jego właściwości miejscowej następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło jego wyłącznie.

 

 

Zasięg terytorialny

 

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. nr 209, poz. 2027 ze zm.), zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego, w którym znajdują się siedziby 28 urzędów skarbowych.

 

 


piątek, 05 sierpień 2005
Praca w MUS

Informacja

 

 

nt.   zasad  naboru   pracowników  do  pracy  -  wg ustawy o służbie cywilnej
z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)

 

 

Przyjęcia nowych pracowników do Małopolskiego Urzędu Skarbowego odbywają się zgodnie z zasadami naboru do służby cywilnej.

1. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego upowszechnia  informację o wolnych stanowiskach pracy   poprzez umieszczenie  ogłoszenia o naborze  w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu  tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także  przez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zwanym dalej BIP KPRM.

            Ogłoszenie o naborze  zawiera:

  • nazwę i adres urzędu,
  • określenie stanowiska pracy,
  • wymagania związane ze stanowiskiem pracy, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem które są niezbędne, a które dodatkowe,
  • zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  • wskazanie wymaganych dokumentów,
  • termin i miejsce składania dokumentów oraz numer telefonu, pod którym udziela się informacj nt. naboru,
  • ewentualne  dodatkowe uwagi dotyczące naboru.

2. Po  upływie  terminu  do  składania   dokumentów   -   niezwłocznie      upowszechnia  się   listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze – poprzez umieszczenie jej  na tablicy ogłoszeń Urzędu  oraz opublikowanie tej listy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Lista taka zawiera imię i nazwisko kandydata  oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Z przeprowadzonego naboru  sporządzany   jest protokół – wg zasad określonych w ustawie o służbie cywilnej.

4. Informacje o wynikach  naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 


 

    Aktualne ogłoszenia o prowadzonym naborze do pracy w Małopolskim Urzędzie Skarbowym publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MUS (sprawdź oferty).

 piątek, 05 sierpień 2005
Kadra

 

 

Zespół Redakcyjny strony WWW redakcja@mus.krakow.pl

Anna Raganiewicz

Bożena Korpal

Emilia Bątkiewicz

Grzegorz Mróz

Katarzyna Kowalska

Monika Kłeczek-Drogoś

Tomasz Sokolnicki

Wojciech Dobosz

 

 

 

 

 

   
 

 

   piątek, 05 sierpień 2005
Konta bankowe

Rachunki bankowe Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Narodowym Banku Polskim O/Kraków:

 

 

 

 

 

Numer konta

 

NBP O/Kraków

 

   

 

15 1010 1270 0043 4322 2100 0000

 

 

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

62 1010 1270 0043 4322 2200 0000

 

 

 

 

podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier

 

 

12 1010 1270 0043 4322 2300 0000

 

 

 

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

06 1010 1270 0043 4322 2700 0000

 

 

In.d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

 

 

86 1010 1270 0043 4313 9120 0000

 

 

Konto depozytowe

 

 

97 1010 1270 0043 4322 3100 0000

 

 

Wypis z rejestru zastawów skarbowych

 

 

 

UWAGA:

 


Przypominamy, że aktualne numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego, na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 21 grudnia 2012r poz.58).

 

W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek MUS – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego !

 

 

Dodatkowo informujemy, że Małopolski Urząd Skarbowy nie prowadzi kasy gotówkowej. Wszystkie wpłaty należności podatkowych przyjmowane są wyłącznie na rachunki bankowe Urzędu.

 

 


 
<< start < wstecz 1 2 dalej > koniec >>
Pozycje :: 11 - 20 z 20
Aktualności Małopolskiego Urzędu Skarbowego
05 marzec 2015


Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 13-15 marca 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie aż w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. A wszystko to szybko, sprawnie i zupełnie za darmo.

Źródło: Izba Skarbowa w Krakowie.


więcej »

20 styczeń 2015

 Izba Skarbowa w Krakowie informuje że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz.U. z 2014r. poz.1544 ). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy - niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

Źródło: Izba Skarbowa w Krakowie.


więcej »

10 styczeń 2015

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. 

więcej »


NIP
Jeśli nie pamiętasz kto obsługuje w naszym Urzędzie Twoją firmę wprowadź NIP firmy.

NIP ---  


 [wróć]

Strona główna   Urząd   Podatnicy MUS   Vademecum Podatnika   Aktualności   Ogłoszenia   Pliki do pobrania  
projekt mkDesign